top of page

Haitian Creole phrases

to practice for your trip:

 1. Good morning → Bonjou!

 2. Good afternoon / Good evening → Bonswa!

 3. Good night → Bòn nwi! 

 4. Goodbye → Orevwa!

 5. See you later → Na wè pita.

 6. How are you? → Kijan ou ye?

 7. I’m fine, thank you. And you? → Mwen byen, mèsi. E ou menm?

 8. What’s your name? → Kijan ou rele?

 9. My name is… → Mwen rele…

 10. I’m pleased to meet you. → Mwen contain rekonèt ou.

 11. Excuse me sir / ma’am → Eskize men mesye / madanm.

 12. How much is this? → Konbye sa koute?

 13. Please → Silvouplè / tanpri

 14. Thank you very much → Mèsi anpil

 15. Where’s the toilet? → Kote twalèt la ye?

 16. Have a nice day → Pase yon bòn joune

 17. I will miss you → Map sonje ou

 18. I don’t understand → Mwen pa konprann

 19. I don’t know → Mwen pa konnen

 20. Please say that again → Tanpri repeat ankò

 21. Please speak more slowly → Tanpri, pale pi Dousman

 22. How do you say (word) in Creole? → Kijan ou di… an kreyòl?

 23. What does that mean? → Sa sa vle di?

 24. Do you speak English? → Eske ou pale angle?

People of Haiti
bottom of page